Производство: Cochlear

Баха поврзете систем

Вазно!!! Овај производ се не може да купите онлајн веќе е потребно да ги контактирате како би добили сите потребни информации.

Опис

Користи мали ослонац се уха кои повезуе процесор звука директно со имплантот како би се максимизирао звук кои допири до васег унтрашњег уха. Пријавете се со процесорот што ќе ви овозможи да се запознаете со активностите и другите.

Имплантот Баха БИ300 се налага во кости и уха (стави до звука) и чини основ Баха систем. Dizajniran je da pospeši bžu i jaču integraciju za kost i pruži snažnu i pouzdanu platformu za sluh.

Разговорите со помош на стручни комуници или најблиски решенија за вас.